Deel MedezeggenschapsRaad ( DMR )

Deel MedezeggenschapsRaad

De DeelMedezeggenschapsRaad (DMR) VierTaal SO Amsterdam vertegenwoordigt medewerkers en ouders. Deze oudergeleding en personeelsgeleding gaat in overleg met de directie. De DMR kijkt mee met de plannen die de directie voor de scholen maakt.

In enkele gevallen stemt de directie in met een plan, in andere gevallen vraagt de directie om advies bij het invoeren van plannen. De DMR mag het bevoegd gezag altijd om informatie vragen over het gevoerde beleid.
De vergaderingen van de DMR zijn eens in de 6-7 weken en zijn openbaar. Iedereen is welkom als toehoorder. Ook de notulen zijn openbaar. De leden worden middels verkiezingen gekozen. Aan het begin van het schooljaar wordt er een jaarplanning opgesteld en aan het eind van het jaar volgt een jaarverslag.

Het personeel van de Alexander Roozendaalschool wordt vertegenwoordigd door:

Max van Boxel (Amsterdam, secretaris)
Marlies de Vries (Amsterdam)
Esther Molenaar (Purmerend)
Ambulante Dienst: Nelien Drewes
Professor Burgerschool: Sander ter Weel

De ouders worden vertegenwoordigd door:                       

Osama Debana (ARS Almere, voorzitter)
Vivi Sakum (Professor Burgerschool)
Mohamed Ibrahim (ARS JTS Amsterdam)
>plaats vacant< (ARS Amsterdam)
>plaats vacant< (Ambulante Dienst).

Voor vragen kunt u mailen naar dmr-ars@viertaal.nl of dmr-burgerschool@viertaal.nl