Kwaliteitskaart ouders - Naar school ten tijde van Corona V4 (25-11-20)

Uitleg

Beste ouder,

Hieronder vindt u de kwaliteitskaart voor het opengaan van onze school.

Tekst voorlezen?
Klik op het luidspreker icoon rechts bovenaan deze pagina.

Tekst vertalen?

1. Selecteer de tekst die u wilt laten vertalen
2. Klik 3 keer op de tekst
3. Kies vertalen
4. Kies de taal van uw keuze                                                                                                                                                 5. Lees de tekst of klik links bovenin op de ‘play-knop’ voor voorlezen.

Doel

Deze kaart heeft als doel een richtlijn te bieden voor de wijze waarop wij naar school gaan ten tijde van een actief coronavirus (COVID-19), zodat wij onze onderwijstaak (sociaal-emotioneel, cognitief en vakinhoudelijk) zo goed als mogelijk vorm en inhoud kunnen geven. Daarbij willen we de mogelijkheid om het coronavirus door te geven zo veel als mogelijk beperken. Leerlingen zijn daarom zoveel mogelijk in de eigen klas met de eigen klasgenootjes en klassenteam*. We beperken het contact met andere klassen tot maximaal 1 andere groep.

De invulling van de kwaliteitskaart is gebaseerd op:

  • RIVM richtlijnen
  • afspraken op bestuursniveau-
  • afspraken op regio/schoolniveau

* Op de Professor Burgerschool beperken we ons tot stamgroep en instructiegroep.

* Op de Alexander Roozendaalschool gaan we uit van de eigen klas/groep

Organisatie van het onderwijs en contacten met ouders

Hoeveel dagen/uren op school?
Alle scholen zijn volledig open en we draaien ons volledige normale rooster met passende maatregelen als het gaat om 1,5 meter afstand tussen volwassenen en hygiëne in en rond de school. We verwachten alle leerlingen op school, mits de kinderen of iemand uit het huishouden klachten heeft.

Maandag van 8.30 tot 14.00 uur
Dinsdag van 8.30 tot 14.00 uur
Woensdag van 8.30 tot 14.00 uur
Donderdag van 8.30 tot 14.00 uur
Vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur

Voor het jaarrooster met studiedagen en vakanties verwijzen wij naar de folder en website https://www.roozendaalschool.nl/kalender/lijst/

Onderwijs op Afstand
Alle leerlingen worden op school verwacht en fysiek onderwijs is de norm. Onderwijs op afstand wordt alleen gegeven in uitzonderlijke situaties. Er wordt incidenteel wel onderwijs op afstand geboden, als:

  • de leerkracht meer dan 3 dagen ziek is en niet intern niet vervangen kan worden, leerlingen zijn dan thuis;
  • de leerling meer dan 3 dagen niet naar school kan komen ivm ziekteverschijnselen bij zichzelf of een gezinslid (quarantaine op advies van de GGD);
  • de leerling zelf tot de risicogroep behoort en de behandelend arts aangeeft dat de leerling niet naar school mag komen.

Er wordt geen onderwijs op afstand gegeven als de leerling ongeoorloofd afwezig is, omdat ouders bijvoorbeeld angstig zijn voor besmetting. De leerling wordt dan gemeld bij leerplicht.

Inrichting van de lokalen
Voor de inrichting van de lokalen houden we rekening met de richtlijnen van het RIVM als het gaat om afstand houden:
– Leerlingen onderling hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren.
– Leerlingen en medewerkers onderling, bewaren zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.
Wanneer een medewerker >28 weken zwanger is houdt zij wel 1,5 meter tot de leerling.
– Medewerkers onderling, bewaren altijd 1,5 meter afstand.

We houden ons verder aan de volgende afspraken in de school/lokalen:
– De lokalen worden ten alle tijden goed geventileerd. De ramen en deuren staan zoveel mogelijk open. De aanwezige ventilatiesystemen in de scholen zijn als voldoende beoordeeld en de CO2 metingen gaven een voldoende resultaat.

Verzoek aan ouders
– Doet u uw kinderen kleding aan die zoveel mogelijk zelfstandig uit en aan kan worden gedaan?
– Wilt u eten en drinken meegeven dat zelf makkelijk genuttigd kan worden? Bv. schoongemaakt fruit en bekers die de leerlingen zoveel mogelijk zelf open kunnen maken.

Pauzes leerlingen en personeel
De reguliere pauzetijden voor leerlingen en personeel worden zoveel als mogelijk gehandhaafd. Waarbij ook 1,5 meter afstand tussen medewerkers moet worden gehandhaafd.

Ouders in de school
Ouders zijn bij het halen en brengen helaas niet welkom in de school en zetten hun kind af bij het hek van het plein. Een bezoek aan de school door anderen dan leerlingen en medewerkers mag alleen als het noodzakelijk is. Ouders zijn welkom op afspraak en houden zich tijdens het bezoek aan de school aan de maatregelen. Op de eerste schooldag mogen nieuwe ouders wel even kort mee naar binnen.

Bij binnenkomst wordt er bij elke bezoeker een gezondheidscheck gedaan, wordt men verzocht de handen te desinfecteren en een mondkapje te dragen.

Buschauffeurs
Buschauffeurs zijn niet welkom in de school. Zij blijven te allen tijde bij het halen en brengen in/bij de bus. Buschauffeurs mogen ook niet de school in voor het gebruik maken van het toilet.

We kijken op alle locaties naar passende afspraken als het gaat om het in- en uitstappen vanuit het busvervoer en houden daarbij 1,5 meter afstand tussen volwassenen.

Leerlingenvervoer
De gemeente organiseert het leerlingenvervoer voor de kinderen in het speciaal (basis) onderwijs op de reguliere wijze. De koepelorganisatie voor het Bedrijfspersonenvervoer heeft haar eigen: Corona protocol Leerlingenvervoer. Ouders moeten zelf afstemmen over de afspraken en maatregelen rondom het vervoer met de vervoersmaatschappij. School is hier in slechts een “partner”.

Externen in de school
Externen en ouders zijn op afspraak welkom in de school. Bij binnenkomst wordt er bij de bezoeker een gezondheidscheck gedaan, verzocht de handen te desinfecteren en een mondkapje te dragen.
– Vaste externen zoals onze fysio’s en Kentalis zorg mogen de school wel in en houden zich aan de geldende maatregelen in de school. Teamleiders stemmen dit met de betreffende personen af. Bij elk bezoek noteren zij naam en nummer op het registratieformulier, worden bevraagd op de gezondheid en dragen een mondkapje.
– Vaste vervangers zoals vanuit de organisatie Lukida, zijn welkom in de school en houden zich aan de geldende maatregelen. Bij elk bezoek noteren zij naam en nummer op het registratieformulier, worden bevraagd op de gezondheid en dragen een mondkapje.
– Stagiaires zijn welkom in de school. Zij moeten zich houden aan de maatregelen in en om de school. Bij elk bezoek noteren zij naam en nummer op het registratieformulier en dragen een mondkapje.

Onderwijsinhoud
Wij bieden ons reguliere rooster en onderwijsinhoudelijke lesaanbod.

Vaklessen
– Bewegingsonderwijs en beeldende vorming vindt plaats in het specifieke lokaal wat daarvoor bestemd is. In overleg kan het ook zo zijn dat de vakles in het eigen klaslokaal gegeven wordt.
– De gymlessen vinden in de gymzaal plaats. Bij mooi weer kan er gekozen worden om buiten te gymmen. We kleden om in de kleedkamer of in de klas. We douchen niet na de gymles.

Logopedie
– De logopediste volgt weer het reguliere programma en aanbod, afgestemd met de leerkracht. Zowel de taallessen in de klas als de individuele behandeling/ in kleine groepjes en onderzoeken kunnen direct worden opgestart.
– Logopedisten kunnen incidenteel worden ingezet (na overleg) voor vervanging van leerkrachten en zullen dan altijd samen met een onderwijsondersteuner voor de klas staan.

Gedragsdeskundige
– De reguliere werkzaamheden van de gedragsdeskundigen kunnen voortgang krijgen.

Achterwacht
– Er is op elke locatie altijd achterwacht aanwezig voor wanneer leerlingen een time out nodig hebben (IB, GDG en TL verdelen deze taak in een rooster opgesteld door de teamleider)
– Aanraken van leerlingen op directe wijze wordt alleen in uiterste gevallen gedaan. Wanneer leerlingen gedrag laten zien waarbij de leerkracht de leerling meer dan eens moet aanraken gaan we in overleg met ouders.

Contact met ouders over de voortgang
– De startgesprekken in de eerste weken voeren we zoveel mogelijk op school met ouders. We houden hierbij de maatregelen aan.
– De locatie denkt met elkaar na over de nieuwjaarsreceptie. Het doel is dat ouders elkaar kunnen “ontmoeten”. Misschien in kleine groepjes, buiten of via de hangout of een vriendenboekje?
– De verdere oudercontacten vinden zoveel mogelijk plaats via de telefoon of hangout.
– Het bespreken van het OPP kan ook via de telefoon of hangout worden gedaan. Het OPP wordt op papier meegegeven aan de leerling, met medeweten van de ouder en het verzoek deze (na toelichting) ondertekend mee terug te geven.
– Als er ouders zijn waar op afstand/digitaal zeer moeizaam een gesprek mee gevoerd kan worden, raden we altijd aan een afspraak op school te maken.
-Voor belangrijke gesprekken en MDO’s zijn ouders welkom in de school.

Monitoren voortgang leerlingen
We monitoren de voortgang van onze leerling op reguliere wijze via observaties, toetsen en beschrijven de voortgang in het OPP.

Uitjes/activiteiten buiten de school
Uitjes en activiteiten buiten de school mogen plaatsvinden na overleg met de teamleider en alleen als deze een duidelijk onderwijsinhoudelijk doel dienen. We beperken deze activiteiten zoveel mogelijk en houden ons ook aan de maatregelen tijdens de activiteit.

Gezondheid en hygiënemaatregelen in de school

Gezondheid en hygiëne maatregelen in de school

Fysiek contact, zoals het schudden van handen, stoeien en knuffelen, gaan we zoveel mogelijk uit de weg. Medewerkers hebben zo min mogelijk fysiek contact met leerlingen en houden onderling ten alle tijden 1,5 meter afstand van elkaar.

Wanneer mogen leerlingen wel/niet naar school komen?
Voor alle leerlingen van de school (t/m 12 jaar) geldt dat zij bij
verkoudheidsklachten of lichte keelpijn gewoon naar school mogen, behalve:
• als het kind ook koorts heeft en/of zichtbaar benauwd is en/of zware keelpijn
heeft;
• kinderen contact hebben met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie en daarover zijn geïnformeerd door de GGD;
• er een volwassene in het gezin van het kind klachten heeft die kunnen wijzen
op het nieuwe coronavirus, zoals koorts en/of benauwdheid. Dan moet het kind thuisblijven totdat de volwassene getest is.

Als iedereen binnen het huishouden getest is en/of 24 uur geen klachten heeft,
mag de leerling weer naar school. Aan leerlingen die langdurig niet naar school mogen komen ivm klachten of een positieve test bieden we onderwijs op afstand.

Positieve test op Corona bij leerling of iemand uit het huishouden
Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 10 dagen ná het laatste contact met die persoon, thuisblijven. Bij coronabesmetting binnen het huishouden waarbij het gaat om ouders en waar men na de vastgestelde besmetting blijft wonen, geldt dat men 10 dagen in quarantaine moet, minimaal 1 week nadat de klachten bij de besmette persoon zijn begonnen en diegene 24 uur klachtenvrij is.

Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen getest worden en wordt in sommige gevallen ook dringend geadviseerd. Voor leerlingen tot en met groep 2 van de basisschool blijft het advies dat zij in principe niet getest hoeven worden als zij verkoudheidsklachten en/of koorts hebben en/of benauwd zijn. Testen mag wel maar is geen dringend advies, tenzij ze ernstig ziek zijn of uit het bron- en contactonderzoek naar voren komen. Voor leerlingen van groep 3 t/m 8 geldt dat zij bij enkel verkoudheidsklachten niet getest hoeven worden. Ook hier geldt testen mag wel maar is geen dringend advies, tenzij de leerling ook koorts heeft en benauwd is of anderszins ernstig ziek is, uit het bron- en contactonderzoek naar voren komt of als het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek (op advies van GGD).

Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. We volgen altijd de adviezen van de GGD.

– Signaleer je dat een leerling op school klachten heeft die bij het coronavirus horen, richt je je tot de BHV-er en teamleider op de locatie en stem je samen af. Indien nodig worden ouders gebeld met het verzoek de leerling direct op te halen. Tot die tijd zal de leerling, met behoud van welbevinden, worden afgezonderd van de groep in een aparte ruimte met toezicht. Daar wacht hij/zij totdat diegene wordt opgehaald.
– Signaleer je dat er iemand uit het gezin ernstige klachten heeft die bij het coronavirus horen, gelden dezelfde maatregelen als wanneer de leerling zelf klachten vertoont.

Contact GGD door school voor advies
– Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen
per groep)
– Bij een positieve test bij een leerling;
– Bij een positieve test bij een collega;
– Bij een positieve test bij een bezoeker

Wij volgen ten alle tijden de adviezen van de GGD en het RIVM op en informeren alle betrokken zo snel mogelijk als er sprake is van besmetting.

Besmetting

Als blijkt dat meer dan één leerling of medewerker besmet is geraakt met het coronavirus gedurende de opening van de school, neemt de regiodirecteur of teamleider contact hierover op met de GGD en stemt af hoe we moeten handelen.

Ongeoorloofd afwezig/verzuim leerlingen

Er zullen ook leerlingen niet naar school komen omdat zij zelf angstig zijn of hun ouders of omdat zij in een land zijn geweest met een negatief reisadvies. Deze leerlingen zijn in deze situaties verplicht om naar school te komen.

In dit geval van ongeoorloofd verzuim moet de leerkracht dit melden bij de teamleider en het zorgteam (IB, gedragsdeskundige en SMW) en een notitie maken in Parnassys. 

Het zorgteam neemt dan contact op met deze ouders om in gesprek te gaan en hen zoveel mogelijk proberen gerust te stellen zodat het kind naar school komt. We melden bij leerplicht het verzuim en bieden geen onderwijs op afstand. Wij volgen dan het stappenplan vanuit het ministerie.
Stappenplan opstarten handhavend optreden bij schoolverzuim

Wanneer mag personeel wel/niet komen werken?
Medewerkers mogen niet werken als er sprake is van symptomen van het coronavirus. Zelfs met klachten als een verkoudheid wordt men geacht thuis te blijven en direct te laten testen. Bij een negatieve test kan men weer naar het werk komen. Klachten die bij het coronavirus kunnen horen zijn: neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, hoesten, koorts of benauwdheid.
Als een of meerdere gezinsleden in het huishouden ernstige klachten (koorts/benauwdheid) heeft dient de medewerker ook thuis te blijven, totdat het gehele gezin 24 uur klachtenvrij is. Bij corona besmetting binnen het huishouden geldt dat men 5 dagen in quarantaine moet. Is de test negatief, dan mag de collega weer komen werken. Hij/zij moet wel de 10 opeenvolgende dagen alert blijven op klachten.

Het verzoek is om direct na het opmerken van de klachten je te laten testen via de GGD. Dit verzoek geldt ook voor gezinsleden met klachten. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen

Wanneer een leerkracht niet ziek is, maar lichte klachten heeft en/of thuis is door een gezinslid wat ziek is/klachten heeft voert de collega (vervangende) werkzaamheden uit die vanuit huis kunnen worden gedaan. De inhoud van het werk wordt afgestemd met de teamleider

Als een leerkracht meer dan drie dagen ziek is en er is geen zicht op structurele vervanging, dan treedt de kwaliteitskaart Onderwijs op Afstand in werking. De leerlingen blijven thuis en krijgen dan op afstand onderwijs aangeboden. Dit zal worden opgepakt in overleg met de leerkracht en intern begeleider en taken hierin kunnen worden verdeeld over de vakdocenten, onderwijsondersteuners en andere collega’s, als de groepsleerkracht niet in staat is het onderwijs vanuit huis vorm te geven.
We streven zoveel mogelijk naar interne vervanging, zodat de leerlingen naar school kunnen komen. Het kan zijn dat een klas les krijgt van andere collega’s dan de bevoegde leerkracht. Bijvoorbeeld met inzet van onderwijsondersteuner en een logopediste. Dit is altijd onder de verantwoordelijkheid van een intern begeleider.

Ook hebben we collega’s die tot de risicogroepen behoren. Het is aan hen de keuze of zij naar school willen komen of niet en zich hierover te melden bij de teamleider. VierTaal houdt de richtlijnen aan van het RIVM en leidinggevenden zijn hierover geïnformeerd. De collega’s die in een risicogroep behoren melden zich, bij de teamleider voor afstemming en het maken van eventuele afspraken als dat nodig is. De verantwoordelijkheid ligt hier bij de medewerker zelf.

Collega’s buiten de risicogroep, maar met grote angsten om weer te gaan werken, geven dit ook aan bij de teamleider. Samen zoeken we naar een oplossing en er kan, wanneer nodig, in overleg met de teamleider gebruik worden gemaakt van ondersteuning via Zorg van de zaak (onze ARBOdienst). De teamleider neemt dan contact op met een speciale corona helpdesk voor hulp en advies.

Handen wassen
Handen wassen met water en zeep is een bewezen effectieve manier om besmetting te voorkomen.
– Alle medewerkers en externen ontsmetten hun handen bij binnenkomst bij de zuil met ontsmettingsmiddel (verplicht)
– Alle leerlingen wassen hun handen in de klas bij binnenkomst met water en zeep. We gebruiken geen desinfecterende middelen/gels.
– De leerkrachten en leerlingen wassen op regelmatige basis hun handen met water en zeep. Zij drogen hun handen met papieren handdoekjes en gooien deze direct na gebruik weg.
– De leerkrachten en leerlingen wassen hun handen na een toiletbezoek, na niezen/hoesten, voor het eten/drinken en na het buiten spelen.
– Leerkrachten besteden aandacht aan een regelmatige instructie hoe je op juiste wijze je handen wast. Het goed wassen van handen duurt ongeveer 45 seconden. (zo lang als het liedje “ik zag twee beren….”
– Leerkrachten herhalen de instructie om in de elleboog te hoesten en niezen en wijzen de leerlingen daarop als het zich voordoet.
– Leerkrachten geven instructie over het vermijden van het contact met de handen met eigen ogen en mond.

Mondkapjes en handschoenen
– Dringend advies voor het dragen van een “mondkapje” in de gedeelde ruimte en op de gang van de scholen en dienst. Dit geldt voor alle volwassenen in de gang, personeelsruimte en tijdens de briefing. Als je zit mag de mondkap af. Een mondkapje dragen we niet in de klas, in je eigen werkruimte of tijdens een overleg met collega’s waarbij je zit. Dit mag wel. Te allen tijde houden we 1,5 meter afstand, ook met mondkapje. Gezien de TOS en SH bij onze leerlingen en het belang van goed mondbeeld staan we alleen speciale mondbescherming toe bij medewerkers. VierTaal voorziet in een mondkapje voor alle medewerkers.

– Het gebruik van handschoenen is toegestaan tijdens specifieke activiteiten. Leerkrachten mogen gebruiken maken van handschoenen bij handelingen waarbij er contact is met de leerling. Zoals het helpen bij het eten/drinken, verschonen of een toiletbezoek. Na de handeling worden de handschoenen weg gegooid. Dit is niet verplicht.

Eten en drinken
– De leerkrachten en leerlingen wassen hun handen bij het bereiden en het eten van fruit en brood.
– De leerkrachten en leerlingen mogen geen voedsel of drinken delen.
– De leerkrachten en leerlingen nuttigen zoveel mogelijk drinken en eten waarbij geen hulp nodig is van anderen.
– Tijdens het eten en drinken zitten de kinderen aan hun eigen tafel.
– Leerlingen pakken zoveel mogelijk hun eigen eten en drinken uit de tas en ruimen dit ook zelf op.
– Na het eten en drinken reinigt de leerkracht alle tafels met een azijnoplossing en papieren doekjes
– Voor het gebruik van een koffie- theepunt worden de handen gewassen of gedesinfecteerd (net zoals bij het kopieerapparaat)

Traktaties
– Verpakte traktaties zijn toegestaan op school. Deze worden mee naar huis gegeven om thuis te nuttigen.
– Kinderen mogen als ze dat willen de klassen rond in de eigen bouw.

Uitstapjes/excursies leerlingen
– Alle uitstapjes worden afgestemd met de teamleider. We beperken het maken van uitstapjes buiten de school en kiezen alleen voor activiteiten buiten de school die een duidelijk onderwijskundig doel hebben.
– Het kamp van groep 8 en het schoolreisje zijn in ieder geval tot januari 2021 uitgesteld.

Schoonmaak
Omdat virussen op oppervlakken kunnen overleven, willen we de oppervlakken die met handen in contact zijn, regelmatig schoonmaken. Het betreft contactpunten zoals tafels, speelgoed, handgrepen, deurklinken, toiletbrillen, Ipads en chromebooks.
– Het schoonmaakbedrijf maakt elke dag 2X schoon. Om 12 uur komen zij (extra) voor een ronde waarbij specifieke aandacht is voor deze oppervlakken. Zij reinigen onder andere met desinfecterende spray. Aan het einde van de dag doen zij hun reguliere ronde en hebben daarvoor ook extra aandacht voor het desinfecteren van oppervlakken.
– Op school zijn voldoende handschoenen, desinfecterende spray (natuurazijn), papieren handdoekjes, desinfecterende gel en handzeep voorradig voor alle klassen en andere ruimtes.
– Na het eten en drinken/tijdens het buitenspelen worden tafels en andere oppervlakken gereinigd in de klas door de leerkrachten zelf.
– Vuilnisbakken worden op dagelijkse basis geleegd.
– Met name in de kleutergroepen moet alleen noodzakelijk ontwikkelmateriaal beschikbaar zijn en met enige regelmaat worden schoongemaakt. De rest van de materialen moet worden opgeborgen.
– Hoeken moeten zo worden ingericht dat deze goed schoon te maken zijn.
– Alle collega’s desinfecteren/wassen hun handen voor het gebruik van het koffieapparaat en kopieermachine.
– Alle collega’s reinigen de WC bril na gebruik met een spray en WC papier.

Looproutes
– In de school zijn verplichte looproutes duidelijk aangegeven. Te allen tijde worden deze looproutes gehandhaafd door medewerkers en leerlingen.

*Deze kwaliteitskaart is zorgvuldig opgesteld in afstemming en met input van het DT VierTaal, MT SO Amsterdam, veiligheidsfunctionaris, personeelsfunctionaris, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en ICT coördinator, coördinatoren logopedie en voorgelegd aan de DMR voor advies.

Bronnen:
– Protocol volledig openen school Speciaal Basisonderwijs (SBAO) / Speciaal Onderwijs (SO) via Link
– Servicedocument 1.0 voor schoolbesturen via Link
– Adviezen RIVM m.b.t het coronavirus via https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel